Candida Albicans

  • Candida Albicans

    Candida Albicans

    TAW QHIA Vulvovaginal candidiasis (WC) yog xav tias yog ib qho ua rau muaj mob tshwm sim ntawm chaw mos. Kwv yees li, 75% ntawm cov poj niam yuav kuaj mob nrog Candida tsawg kawg ib zaug thaum lawv lub neej. 40-50% ntawm lawv yuav raug mob rov qab thiab 5% kwv yees tias yuav muaj mob Candidiasis. Cov mob Candidiasis feem ntau ua rau tsis raug zoo dua li lwm qhov chaw mos mob. Cov tsos mob ntawm WC uas suav nrog: khaus khaus, mob rau lub paum, ua pa, tawm pob rau ntawm daim di ncauj sab nraud ntawm lub paum ...