Rub

  • COVID-19 (Suav) CN MO (version naj npawb 4.0 20200511) _tau ceev faj
  • COVID-19 (Askiv) AGBEUUSAU (version naj npawb 5.0 20200511) _tau nyuaj siab
  • COVID-19 (Fab Kis) FREUCA (version naj npawb 4.0 20200511) _ nyuaj siab
  • COVID-19 (Italian) ITEU (version naj npawb 4.0 20200511) _ nyuaj siab
  • COVID-19 (Portuguese) PTBRAOMZ (version naj npawb 4.0 20200511) _ nyuaj siab
  • COVID-19 (Lavxias) RUKABYUA (version naj npawb 4.0 20200511) _ nyuaj siab
  • COVID-19 (Spanish) ESEUARMX (version naj npawb 4.0 20200511) _ nyuaj siab
  • COVID-19 German DEATBELU (version naj npawb 4.0 20200511) _ nyuaj siab
  • COVID-19 (Arabic) SAPKTRIN (version naj npawb 4.0 20200511) _ nyuaj siab