Tus mob Chlamydia / Neisseria Gonorrhoeae

  • Chlamydia & Neisseria gonorrhoeae

    Chlamydia & Neisseria gonorrhoeae

    LUS QHIA Gonorrhea yog ib qho kev sib daj sib deev los ntawm tus kab mob Neisseria gonorrhoeae. Kab mob gonorrhea yog ib tus kabmob uas nyiam sib kis thiab yog kis kabmob heev tshaj thaum kev sib deev, suav nrog pojniam txivneej, pojniam, pojniam qhov ncauj. Cov kab mob ua rau lub caj pas tuaj yeem ua rau mob caj pas, ua rau mob qa ntau. Nws tuaj yeem ua paug rau lub qhov quav thiab lub qhov quav, ua rau muaj mob d hu ua proctitis. Nrog poj niam mob, nws tuaj yeem kis mus rau lub paum, ua rau muaj kev ua pa nrog kua ((...